2024

 

2023/24

 

2023

 

2022/23

 

2022/23

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2019

 

2018

 

 

 

 

 

2016-2017

Våre referanser

FYLLINGDALEN BORETTSLAG. Fremgraving og utskifting av 150m med bossug rør som må skiftes ut. Rørene ligger tett på bygg og lekeplasser som stelles til etter at nye rør er lagt.

LARSLIA 17-19; BUSTADSTIFTINGA/ BYGGMESTER TURØY & ALGRØY. Sprengning, masseutskifting og planering for omsorgsboliger med 4 boenheter. Inklusiv arbeider med vann, spillvann og kabler.

HAMMERSLAND; 2 ENEBOLIGER - BYGGMESTER TURØY & ALGRØY. Sprengning, masseutskifting og planering for 2 nye eneboliger på Hammersland. Inklusiv arbeider med vann, spillvann og kabler.

PARKERINGSDEKKE BILDØYBAKKEN 105 - Alle grunnarbeider i forbindelse med opparbeidelse for nytt parkeringsdekke for ISTA Eiendom AS. Det lages plass for 29 nye biloppstillingsplasser. Eksisterende kabler i grunn må flyttes før støping av konstruksjoner.

VILHELM BJERKNES VEI - Boligfelt med 18 nye boenheter fordelt på 4 forskjellige rekker. Det opparbeides parkeringskjeller under den ene rekken. Grunnarbeidene omfatter sprengning, planering, terrengtilpasninger, gråsteinsmuring og tilhørende grøfter.

ØVRE KRÅKENES - Boligfelt med 16 nye boenheter fordelt på 4 forskjellige rekker. Det opparbeides parkeringskjeller under den ene rekken. Grunnarbeidene omfatter sprengning, planering, terrengtilpasninger, gråsteinsmuring og tilhørende grøfter.

FURUDALEN 20, ENEBOLIG - GRAVDAL HAGE & ANLEGG AS. Enebolig som ligger flott og luftig i terrenget. Grunnarbeidene omfatter sprengning, planering, terrengtilpasninger, og eksisterende rørtrase må flyttes for å lage plass til nybygg.

LEILIGHETER STATSMINISTER MICHELSENSVEG 68 - BYGGMESTER HITLAND AS. Leilighetsbygg med 19 boenheter og parkering i underetasje. Grunnarbeidene omfatter sprengning, planering, terrengtilpasninger, gråsteinsmuring og tilhørende grøfter.

RUSKENESHAUGEN BOLIGFELT- BYGGMESTER HITLAND AS. Boligfelt med 25 boenheter fordelt på 11 rekkehus og 14 leiligheter i 3 punkthus. Grunnarbeidene omfatter sprengning, planering, terrengtilpasninger, gråsteinsmuring og tilhørende grøfter.

LYNGHEIA BUFELLESSKAP - BYGGMESTER HITLAND AS. Det skal bygges 6 nye omsorgsboliger med fellesfunksjoner for Fjell kommune. Grunnarbeidene omfatter sprengning, planering, terrengtilpasninger, gråsteinsmuring og tilhørende grøfter.

 LEILIGHETSBYGG, FANTOFT. B TELLE TREARBEID AS. Vi er i full sving med grunnarbeidene for leilighetsbygg med 18 leiligheter. Bygget skal ha parkeringskjeller i underetasjen Oppdragsgiver: B Telle Trearbeid AS. Kontaktperson: Ronny Andre Helle.

SKULENESET, KLOKKARVIK. TA PROSJEKT AS. Vi begynte på grunnarbeidene for Skuleneset 18.06. Det gamle skolebygget ble revet og vi fortsatte med arbeider for nytt leilighetsbygg. Komplett med grøfter for vann, avløp og kabler. Bygget har parkeringskjeller i underetasjen. Betongarbeider pågår nå. Oppdragsgiver: T&A Prosjekt as. Kontaktperson: Eli Hundhammer.

HAVBRIS, HÅKONSHELLA. VESTBO Opparbeidelse med husrekke med til sammen 7 boenheter. Rekkene opparbeides komplett med grøfter for vann, avløp og kabler. Grunnarbeidene startet i uke 7, 2015. Oppdragsgiver: Vestlandske Boligbyggelag Vestbo. Kontaktperson: Jarle Eikenes.

FURULUND BORETTSLAG. VESTBO Opparbeidelse av to nye parkeringsplasser med til sammen 49 parkeringsplasser. I forbindelse med de nye parkeringene ble det gravd ned avfallsløsninger for BIR. Totalt 6 stk. containere fordelt på restavfall, plast og papir (5m3 pr. container). Vi hadde oppstart her i mai 2016. Oppdragsgiver: Furulund BRL. Kontaktperson: Anne Lene Sagstad.

  
2014-2015VILLA HÅVARDSHEI Vi utfører for Framtidsbygg AS grunnarbeidene i forbindelse med en større enebolig på Søreide. Arbeidene består i vekkjøring av overskudd, grøfter, tilfylling i flere nivå og opparbeidelse av murer. Oppdragsgiver: Framtidsbygg AS. Kontaktperson: Stian Botnen.
2012-2014

FJORDGLIMT, HÅKONSHELLA. VESTBO Opparbeidelse av byggefelt med totalt 25 boenheter. Deler av feltet er opparbeidet på fiberduk og geonett. Feltet ble komplett utarbeidet med utsprengning, masseflytting, gråsteinsmurer, planering for veier, hus og plasser. Samt tilhørende grøfter for vann, avløp, overvann og kabler. I mai 2014 er vi inne i sluttfasen for dette prosjektet. Oppdragsgiver: Vestlandske Boligbyggelag Vestbo. Kontaktperson: Jarle Eikenes.

2013-2014

HJELLESTAD GARASJEBYGG OG TILKOMSTVEI Opparbeidelse av garasjeplass for fire biler, samt plasser og veier. Prosjektet omfattet også en del gråsteinsmurer. Oppdragsgiver: Kompart AS. Kontaktperson: Vidar Kvassheim

2012-2013

TROLDHAUGVEIEN Opparbeidelse av ny vei parallelt med bøkealle inn mot Troldhaugen. dette for å oppnå tilkomst til 4 eneboligtomter langs denne nye veien på ca. 200 meter. Veien ble lagt på fiberduk og geonett, og tilhørende grøfter for vann, avløp og kabler inngikk i prosjektet. Oppdragsgiver: Kompart AS. Kontaktperson: Vidar Kvassheim.

2012

GRØNSKJÆRET NR. 9 Opparbeidelse av tomter for 2 stk. firmannsboliger, med tilhørende veier, parkeringsplasser og grøfter for vann, avløp og kabler. Oppdragsgiver og kontaktperson: Bernt Fossdal

2012-2011

TELLEVIK NÆRMILJØANLEGG Opparbeidelse av kunstgressbane med tilhørende ballbinge, volleyballbane, utstyrsbygg og parkeringsplass. Eksisterende vannledning måtte også legges om under arbeidene. Oppdragsgiver: Bergen kommune. Kontaktperson: Line Seim.

2010

FLØENMARKEN BARNEHAGE Opparbeidelse av tillbygg ved lavblokk til bruk for barnehagedrift. Arbeidene omfattet masseutsifting, omlegging av spillvannsledning samt tilrettelegging av uteområde og utvidelse av parkeringsplass.
Oppdragsgiver: Vestbo.
Kontaktperson: Geir Svenningsson, mob 915 61 880

2017-2005

KOLLEVÅGTJERN BOLIGFELT (160 boenheter)
Opparbeidelse av komplett byggefelt med alle veier, grøfter og tomter.
Ca 2/3 deler av feltet er pr dags dato opparbeidet.
Oppdragsgiver: Byggmester Turøy & Algrøy DRIFT AS.
Kontaktperson: Christian Turøy, mob 922 80 311

2011-2009

RÅTOPPEN BOLIGFELT (38 boenheter)
Opparbeidelse av komplett byggefelt med alle veier, grøfter for VA, fjernvarme og kabler, samt planering for tomter og diverse tilstelling.
Ca 1/2 del av feltet er pr dags dato opparbeidet.
Oppdragsgiver: Vestbo.
Kontaktperson: Erling Gripsgård, mob 481 00 101, erling.gripsgard@vestbo.no

2009

LØVSTIEN ETAPPE 1.
Opparbeidelse av komplett turvei/traktorvei med veiklasse 7.
Ca 1000 meter med ny vei og 800 meter med justering av eksisterende vei, opparbeidet med stikkrenner for overvann med muring rundt inn og utløp. Samt kabelgrøfter for veilys i den nye vei traséen.
Oppdragsgiver: Bergen Kommune, ved Grønn Etat.
Kontaktperson: Harald Bratseth, Grøn Etat.

2008-2007LANDRO BOLIGFELT (9 eneboliger)
Opparbeidelse av ca 300 meter vei med tilhørende grøfter, samt opparbeidelse av 9 eneboligtomter.
Oppdragsgiver: Byggmester Turøy & Algrøy AS.
Kontaktperson: Jens Gunnar Turøy, mob 922 80 310, jens.gunnar@turoyogalgroy.no
2007
BOLIGER FOR BOSTEDSLØSE, BREISTEIN

Opparbeidelse av tre bygg med totalt 6 leiligheter for bostedsløse, like ved Vestlandsheimen. Med tilhørende veier, plasser og grøfter.
Oppdragsgiver: Hordaland Bygg og Eiendom as.
Kontaktperson: Arild Myren, mob 982 82 444, arild.myren@hbe.as
2007
UTVIDELSE AV NYGÅRD MENIGHETS BARNEHAGE

Utvidelse av barnehage samt opparbeidelse av nye uteplasser.
Oppdragsgiver: Hordaland Bygg og Eiendom as.
Kontaktperson: Arild Myren, mob 982 82 444, arild.myren@hbe.as
2006-2004
BOLIGFELT RÅVARDEN (48 rekkehusboliger)
Opparbeidelse av boligfelt for 48 boenheter, med tilhørende veier og grøfter for VA og fjernvarme
Oppdragsgiver: Vestbo.
Kontaktperson: Erling Gripsgård, mob 481 00 101, erling.gripsgard@vestbo.no
2005

BERGEN UNGDOMSSENTER, NEDRE NATTLAND

Grunnarbeider i forbindelse med nybygg for Bergen Ungdomssenter på Nedre Nattland. Opparbeidet med tilhørende parkeringsplasser, grøfter for va og diverse gangveier.
Oppdragsgiver: Hordaland Bygg og Eiendom as.
Kontaktperson: Arild Myren, mob 982 82 444, arild.myren@hbe.as

2003
RÅSTØLEN BYGGEFELT (34 rekkehusboliger)
Opparbeidelse av boligfelt for 34 boenheter, med tilhørende veier og grøfter for VA og fjernvarme.
Oppdragsgiver: Gravdal Bygg AS, ved Johnny Tjønn.
2002
PARKERINGSPLASS OG TURVEI, ARBORETET PÅ MINDE
Opparbeidelse av ny parkeringsplass for ca 500 biler, samt tilhørende turvei på ca. 1000 meter. Deler bygget på sprengsteinsfylling, mens resterende ble bygget på duk.
Oppdragsgiver: Bergen Kommune, Grønn etat
Kontaktperson: Svein Lilletvedt
2002
BYGGEFELT STORHEIA, TVEIT, ASKØY
Opparbeidelse av boligfelt med til sammen 27 eneboliger. Arbeidet omfattet vei, grøfter, planering av de fleste tomtene samt montering av pumpestasjon for spillvann.
Oppdragsgiver: Bolig og Næringsutvikling as.
2001
UNGDOMSBASE, FYLLINGSDALEN.
Grunnarbeider i forbindelse med nybygg på ca 600m2.
Oppdragsgiver: Vestbo
2001
VARDHAUGLIEN BYGGEFELT.
Opparbeidelse av byggefelt for 27 boliger i rekke. Komplett med grøfter, veier, lekeplasser og parkeringsplasser.
Oppdragsgiver: Vestbo.
2001
NÆRINGSAREAL, KJØKKELVIK.
Tilrettelegging av næringsareal i Kjøkkelvik. Fin planering og massetransport av steinmasser for næringsbygg.
Oppdragsgiver: Bergen Tomteselskap as
2001
VA-ANLEGG, VALEN.

Opparbeidelse av ca.500 meter med va-grøft, samt arbeider med ny rensestasjon for spillvann. Arbeidet ble utført i delvis trafikkert vei, ved eksisterende boligfelt.
Oppdragsgiver: Fjell kommune
2000
VANNLEDNINGSANLEGG, ØYKJENESET.

Opparbeidelse av grøft for ca 300 meter med ny vannledning inn i eksisterende boligfelt.
Oppdragsgiver: Bergen Kommune
2000
KIRKEBIRKELAND BYGGEFELT.
Opparbeidelse av byggefelt for 22 boliger i rekke. Komplett med veier, tomter, grøfter, plasser osv.
Oppdragsgiver: Vestbo
1999
BOSSUGINGSANLEGG, BERGEN SENTRUM.

Bossugingsanlegg i Lydersagensgate, kvartal 5 og 6. Opparbeidelse av to separate bossugingsanlegg, med omfattende ledningsanlegg frem til anlegg, samt forsiktig sprengning tett ved gamle bygårder.
Oppdragsgiver: Bergen Kommune, Grønn etat
Kontaktperson: Bjarne Lien.
1998
NONNESETERKVARTALET, BERGEN SENTRUM.
Masseutskifting til fjell under gammel bygård. Flere steder under nivå for vannstand. Oppfylling og opparbeidelse av 28 søylefundamenter for høyhus.
Oppdragsgiver: Terje Larsen Entreprenør as.